Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Omdat wij weten dat toezichthouden een stevige maatschappelijke opdracht is en omdat wij weten wat een bestuurder heeft aan een goed functionerende interne toezichthouder.

Wij begeleiden Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen die proactief willen investeren in de kwaliteit van hun toezicht en zo goed mogelijk hun maatschappelijke opdracht willen invullen. Dit doen wij in maatwerktrajecten, als teamcoach niet als docent. Wij luisteren en stellen reflecterende vragen.

Met uw voltallige raad maken wij een toezichtplan, het fundament onder uw toezicht en document voor uw latere evaluaties. Indien gewenst vervullen wij de rol van coach tijdens zelfevaluaties, altijd onafhankelijk en in vertrouwen.


Raden van Bestuur

Omdat wij weten dat het besturen van een organisatie makkelijker is met een goed functionerende interne toezichthouder, waarmee u scherpe afspraken heeft gemaakt wie welke verantwoordelijkheid draagt om samen beter te presteren.

Wij begeleiden bestuurders en toezichthouders die hun gezamenlijke eindverantwoordelijkheid zo goed mogelijk willen invullen. Wij doen dit in maatwerktrajecten, als onafhankelijke teamcoach, niet als docent. Wij luisteren, stellen reflecterende vragen, leggen afspraken vast. Wij werken onafhankelijk en in vertrouwen.

Met uw voltallige raden maken wij één governanceplan, het fundament onder uw beider functioneren. Indien gewenst vervullen wij de rol van coach tijdens latere evaluaties op basis van de gemaakte afspraken.


Toezicht Sociaal Domein

Omdat wij weten dat gemeenten hun verantwoordelijkheid voor het sociaal domein zo goed mogelijk willen invullen met betaalbare en passende oplossingen voor kwetsbare burgers. Omdat wij vinden dat alle verantwoordelijken in deze complexe stelsels het recht hebben hun deelverantwoordelijkheid scherp voor ogen te hebben.

Wij begeleiden gemeentelijke opdrachtgevers, gemeenteraden, uitvoerende organisaties met hun raden van toezicht in een maatwerktraject naar een integrale afstemming van doelstellingen, verantwoordelijkheden en een systeem van informatievoorziening, dat leidt tot een goed functionerende onderlinge samenwerking.

In een maatwerktraject maken wij een integraal plan voor en met alle betrokkenen, dat zicht geeft op kwaliteit, ruimte geeft voor verbetering en bijsturing en afspraken maakt over verantwoording afleggen.