Bent u als toezichthouder medeverantwoordelijk voor de huidige chaos in het maatschappelijk domein?

Eerst de context. Het financiële  huishoudboekje van onze staat dwingt de overheid tot aanpassingen in ons sociale apparaat. Dit geldt onder meer voor de gezondheidszorg, onderwijs en corporatiesector.

Het wordt mooi gepresenteerd met maatschappelijke aanvaardbare termen als:

 • regie bij de burger, terug naar de wijken (3 Decentralisaties jeugdzorg, werk en inkomen, zorg aan langdurig zieken en ouderen)
 • zelf regie, autonomie, ontplooiing en participatie (transitie langdurige zorg)
 • terug naar de bron, de maatschappelijke opgave, focus op de kwetsbare doelgroep (corporatiesector)
 • leren en ontwikkelen zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving (passend onderwijs).

De rol van de bestuurders

Bestuurders van maatschappelijke organisaties zoals ouderenzorgorganisaties, scholen en wooncorporaties hebben vanuit de overheid de opdracht gekregen zich voor te bereiden en te anticiperen op deze ontwikkelingen.

Wij zien dat in de praktijk de focus te veel ligt op krimp en bezuinigingen in de bestaande systemen. Voor organisaties die te maken hebben met een daling van het bestaande budget van 20-40%, is de keuze om vanuit de bestaande systemen te anticiperen op de opgave van de overheid niet toereikend.

De eerste ervaringen uit de praktijk geven stof tot nadenken:

 • Scholen signaleren dat door de integratie van de zorgleerlingen de reguliere leerling aandacht te kort krijgt. Het zet de schoolprestaties van de leerlingen onder druk.
 • Krijgt de zorgleerling dan wel de noodzakelijke aandacht? Dat is zeer de vraag aangezien tussen de 8.000 en 16.000 zorgleerlingen thuis zitten, een recent bericht in de media.
 • De strubbelingen rondom de uitbetaling van de PGB’s, hulpverleners die privé financieel in de problemen komen omdat ze maanden geen salaris ontvangen en hun vaste lasten niet kunnen betalen.
 • Ouderen die niet weten bij welk loket ze met welke vraag terecht kunnen. Van vereenvoudiging van de toegang is nog geen sprake.
 • Bezuinigingen op zorgpersoneel in de zorgorganisaties, signalen dat de kwaliteit van zorg onder druk staat.

De rol van de toezichthouders

 • Wat is uw rol als toezichthouder bij de keuzes en afwegingen die uw bestuurder maakt in deze context?
 • Bekijkt u de ontwikkelingen vooral vanuit een financieel perspectief?
 • Bent u bereid om risico’s te nemen en welke ruimte geeft u de bestuurder om duurzaam te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen?
 • Wat is uw bijdrage geweest aan de problematiek van vandaag?